โครงสร้างการบริหารงาน

นายวรากร เสนามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 

 

 


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ และแผนงาน

นางสุดารัตน์   คงศรี
หัวหน้างานแผนงาน

 

 

 

นางสาวณัฐกฤตา มาศสง่า
ผู้ช่วยงานแผนงาน