วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย และจุดเน้นของโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม

     
 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

             โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา  ให้นักเรียนเป็นคนดี   มีความสุข      

 พันธกิจ  โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสิ่งเหล่านี้
               1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์
               2.  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  โดยเน้นการปฏิบัติการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
               3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
               4.  พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
               5.  ส่งเสริมอาชีพและหารายได้ระหว่างเรียน
               6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
               7.  อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 เป้าหมาย
              หลักสูตรของโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีปัญญาและมีความสุข 
สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้จึงกำหนดเป้าหมายของหลักสูตรดังนี้
              1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตัวเอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะของความเป็นไทย และค่านิยมอันพึงประสงค์ตาม
                  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.2551
             2.  ผู้เรียนมีทักษะและความจำเป็นตามหลักสูตร  ใฝ่เรียนรู้  สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
             3.  ผู้เรียนมีความรู้ในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล  มีความทันสมัย  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
             4.  ผู้เรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย  และยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข
             5.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่นและสังคม  ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
             6.  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  มีเจตคติที่ดี ต่ออาชีพสุจริต
             7.  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี
             8.  ผู้เรียนมีสุนทรีภาพ  มีทักษะพื้นฐานด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา
       
 จุดเน้น
            1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  (วิชาการ, ศิลปะ, ดนตรี, กีฬา, คุณธรรม, จริยธรรม)
            2. โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าอยู่
            3. ครูพร้อมสอน

 กลยุทธ์โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมปี  2563-2566
          กลยุทธ์ที่  1   พัฒนาระบบนิเทศ
          กลยุทธ์ที่  2   พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
          กลยุทธ์ที่  3   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
          กลยุทธ์ที่  4   เสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้
          กลยุทธ์ที่  5   เสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษา