ระบบยุทธศาสตร์
     เอกสารชี้แจง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 [รายละเอียด ]
     รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 [ รายละเอียด ]
     รายงานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 [ รายละเอียด]

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
     บันทึกเห็นชอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ รายละเอียด]
     ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม [รายละเอียด ]
     คำนำ สารบัญ [ รายละเอียด]
     สภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา [ รายละเอียด ]
     นโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นปีงบประมาณ [ รายละเอียด ]
     รายละเอียดแผนงาน / โครงการ / กิจกรรมประจำปี 2563 [รายละเอียด ]

แบบฟอร์มขออนุมัติงาน / โครงการ
     แบบเสนอโครงการ [ Download ]
     แบบเสนอกิจกรรมย่อย [ Download ]
     บันทึกขอใช้งบประมาณ [ Download ]
     แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผนโครงการย่อย / งาน / กิจกรรม [ Download ]
     แบบสรุปผลการดำเนินงานงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม [ Download ]
     แบบสรุปโครงการหน้าเดียว /โครงการ ตามแผนปฏิบัติการโรงเรียนคูเมืองวิทยาคม [ Download ]